" /> دسامبر 2018 - ویدا فلاح

بایگانی ماه: دسامبر 2018

ویژگی های افراد با عزت نفس بالا

ویدا فلاح

می خواهم موضوع مهمی را برایتان مطرح کنم در رابطه با ویژگی های افراد با عزت نفس بالا . اولین ویژگی این افراد این است که توقع این افراد از دیگران کم است . یعنی با باید و نباید  وارد ارتباطات خود با دیگران نمی شوند . پذیرش بالایی دارند و می دانند افراد با…

افراد تکانشی یا تاملی

ویدا فلاح

در مورد میزان تأملی یا تکانشی بودن افراد می خواهم برایتان بگویم . خیلی از اوقات ما در واکنش با موقعیت های مختلف پاسخی می دهیم که آن پاسخ بسته به تیپ شخصیتی ما دارد و یا بسیار در موردش فکر شده است و موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفته و یا بدون آنکه…