نوعدوره حضوری
قیمتتماس بگیرید
شفا, درمان بیماری, شفای بیماری, شفای بیمار


 چرا بیمار می شویم؟
 تفاوت درمان و شفا در چیست؟ و چگونه می توانیم نیروی شفا را در جسم مان فعال کنیم؟
 آیا می دانید ذهن و بدن ارتباط و تعامل تنگاتنگی با هم دارند و بسیاری از بیماری ها ریشه ذهنی، فکری و یا هیجانی دارند؟
 می دانید که در درون هر بیماری پیغام های پنهانی است که با درک آنها و دریافت پیامشان، ماموریت بیماری در ما خاتمه می یابد؟
 چگونه می توانیم رسالت و پیام های بیماری را درک کرده و تغییر کنیم؟
انسان برای کشف علل رویدادها،‌ به خصوص مشکلات خود مدام تلاش می کند. ولی متاسفانه غالبا به علت های مادی و بیرونی توجه دارد و نمی داند که مشکل مثل هر بیماری دردناک و خطرناکی می تواند نتیجه انتخاب های نادرست، باورهای غلط و رفتارهای نامناسب او در طول زمان باشد.

 گاهی بیمار می شویم تا سرعتمان را کم کنیم و هوشیارانه تر زندگی کنیم.

 گاهی بیماری معلم ماست تا ما را از افراط و تفریط باز دارد و به سمت تعادل ببرد.

 گاهی قرار است توجه مان را از زندگی و رفتار اطرافیان کم کنیم و به خودمان توجه بیشتری داشته باشیم.

گاهی بیماری می خواهد بگوید دیگران را قضاوت نکن و به خودت بپرداز.

 و گاهی می گوید وجودت سرشار از هیجانات منفی و استرس است که باید کم شود و به هر حال بیماری گرچه دردناک، نگران کننده و پرهزینه است، ولی اگر از راهنمایی هایش برای تغییر رفتارها و زندگی مان استفاده کنیم، بسیار مقدس و ارزشمند است.

وقتی ماموریت بیماری پایان یابد، ما به تعادل برمی گردیم.

در این دوره، با رویکردی معنوی به بررسی علل عمده بیماری ها می پردازیم. و بعد از این دوره می توانید با علت یابی ریشه ای از بیماری ها، روند بیماری و درمان را با سهولت و آرامش بیشتر طی کنید.

در این دوره شما یاد می گیرید:
  چه اصول و قوانین معنوی بر زندگی ما حاکم اند؟
 رعایت نکردن این اصول و قوانین چه اثراتی در زندگی ما دارد؟
 چگونه بیماری به رشد ما کمک می کند؟ و چطور می توانیم درسهای هر بیماری را دریافت کنیم؟
 چگونه به طور عملی به شفای بیماری خود بپردازیم؟