نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمترایگان
هدفگذاری, راههای رسیدن به هدف, موفقیت

راههای رسیدن به هدف, روشهای موفقیت, هدفگذاری

سمینار راههای رسیدن به هدف | هدفگذاری | چگونه به هدف هایمان برسیم؟ | موفقیت | اصول هدفگذاری | افراد موفق | هدفمند|