نوعدوره آنلاین
قیمتتماس بگیرید
والدین و فرزندپروری

بیشتر مشکلات ارتباطی والدین- فرزندان در دوره بلوغ و نوجوانی فرزندان آغاز می شود که ناشی از گرایش نوجوانان به سمت اجتماع، بی توجهی به درس، بی تفاوتی نسبت به قوانین خانه، الگوبرداری جدی از گروه های دوستان و…. است و این موجب نگرانی والدین و در پی آن رفتارهای کنترلگرانه و مخربی در رابطه آنها و فرزندشان می شود. با در نظر گرفتن این مشکلات، ما دوره هایی کاربردی جهت آموزش به والدین تهیه کرده ایم و در صورت استفاده و به کار بردن راهکارهای ارائه شده در آن می توانید تغییرات قابل ملاحظه ای را در ارتباط با فرزندان ایجاد کرده، و شاهد شکل گیری رابطه ای احترام آمیز و توام با مسئولیت پذیری میان خود و فرزندتان خواهید بود.

بخش 1صوتی
فصل 1آشنایی با سبک های فرزند پروری
فصل 2والدین مستبد و سختگیر
فصل 3والدین سهلگیر
فصل 4والدین نوسانی
فصل 5اگر یکی از والدین سهلگیر و دیگری مستبد باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟
فصل 6والدین اقتدار منطقی
فصل 7برای تغییر سبکهای فرزند پروری خود چه کارهایی باید انجام دهید
فصل 8پرسش و پاسخ1 اگر پول هنگفتی به شما برسد، در یکماه اول چه اقداماتی انجام میدهید؟
فصل 9برخی از پرسش و پاسخ های شما
فصل 10انعطاف پذیری والدین
فصل 11باور اشتباه- احساسات
فصل 12درخواست از فرد مهم زندگی-پرسش
فصل 13 باور اشتباه 2 - همواره باید فرزندم را دوست داشته باشم
فصل 14والدین باید صبور و پذیرنده باشند
فصل 15پرسش - دخالت پدر بزرگ و مادر بزرگ
فصل 16باور اشتباه 4 - فرزندان در الویت هستند
فصل 17والدین فکر میکنند نباید اشتباه کنند
فصل 18روش برخورد با فرزند لجباز
فصل 19باور غلط شماره 6
فصل 20باور غلط شماره 7
فصل 21باور غلط شماره 8
فصل 22باور غلط شماره 9
فصل 23باور غلط شماره 10
فصل 24باور غلط شماره 11
فصل 25باور غلط شماره 12
فصل 26باور غلط شماره 13
فصل 27باور غلط شماره 14
فصل 28باور غلط شماره 15
فصل 29باور غلط شماره 16
بخش 2تصویری
فصل 30آشنایی با سبک های فرزند پروری
فصل 31والدین مستبد و سختگیر
فصل 32والدین سهلگیر
فصل 33والدین نوسانی
فصل 34اگر یکی از والدین سهلگیر و دیگری مستبد باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟
فصل 35والدین اقتدار منطقی
فصل 36برای تغییر سبکهای فرزند پروری خود چه کارهایی باید انجام دهید
فصل 37پرسش و پاسخ1 اگر پول هنگفتی به شما برسد، در یکماه اول چه اقداماتی انجام میدهید؟
فصل 38برخی از پرسش و پاسخ های شما
فصل 39انعطاف پذیری والدین
فصل 40باور اشتباه- احساسات
فصل 41درخواست از فرد مهم زندگی-پرسش
فصل 42باور اشتباه 2
فصل 43والدین باید صبور و پذیرنده باشند
فصل 44پرسش - دخالت پدر بزرگ و مادر بزرگ
فصل 45باور 4 فرزندان در الویت هستند
فصل 46والدین فکر میکنند نباید اشتباه کنند
فصل 47روش برخورد با فرزند لجباز
فصل 48باور غلط شماره 6
فصل 49باور غلط شماره 7
فصل 50باور غلط شماره 8
فصل 51باور غلط شماره 9
فصل 52باور غلط شماره 10
فصل 53باور غلط شماره 11
فصل 54باور غلط شماره 12
فصل 55باور غلط شماره 13
فصل 56باور غلط شماره 14
فصل 57باور غلط شماره 15
فصل 58باور غلط شماره 16