210,000 تومان 168,000 تومان

مهم نیست چند سال دارید، بدانید که هیچگاه برای تغییر دیر نیست. ما هر لحظه از هر روز زندگی، به واسطه محرک های درونی و بیرونی، به واسطه رویدادهایی که در اطرافمان اتفاق می افتند و به واسطه نتیجه گیری هایی که از این رویدادها می کنیم کمی تغییر می کنیم. این تغییرات، معمولا تدریجی و بسیار جزئی هستند. و فقط در طول زمان قابل تشخیص اند. همچنین، این تغییرات عموما ناهوشیار و ناخواسته هستند و ما زمانی نسبت به آنها هوشیار می شویم که آنها در اعماق وجود ما جای گرفته اند. اما ما می توانیم مسیر تغییرمان را هوشیارانه انتخاب کنبم و به جای اینکه شرایط و محیط ما را تغییر بدهند، ما مسیر رشد و استعلا را برگزینیم و در آن قدم بگذاریم.

در این صورت، لازم است که با اصول و روش های تغییر آشنا شویم تا بتوانیم این روش ها را در سطح افکار،باورها و عادت ها به کار ببندیم.

 

 

اصول تغییر

210,000 تومان 168,000 تومان