شخصیت سالم

380,000 تومان 304,000 تومان

به نظر شما شخصیت سالم چه ویژگی هایی دارد؟
آیا سلامت شخصیت به سن، جنسیت، مدرک تحصیلی، نژاد، میزان درآمد، عقاید و باورها و….. بستگس دارد؟
سلامت شخصیت چه تأثیراتی بر روابط، موفقیت های شغلی، سلامت جسمی دارد؟

انسان سالم ویژگی های متعددی دارد که با شناخت آن ویژگی ها می توانیم الگویی مناسب در جهت تغییر و سالم تر شدن برداریم تا زندگی سرشار از رضایت و سلامت داشته باشیم.

از نشانه های سلامت روانی و شخصیتی :

-توانایی دوست داشتن زندگی، خودمان، دیگران، و هر آنچه در زندگی شما وجود دارد. هرچه چیزهای بیشتری را دوست بدارید، سالم ترید.
-انجام کارها با لذت
-بازده بالا در انجام کارها
-مفید واقع شدن و نه صرفا گیرنده بودن

جایی که یک انسان چه از روی اجبار چه از روی فشار رفتار می کند، اگر سالم باشد، می تواند گزینه ها و کنترل هایی عاقلانه تر را جایگزین رفتارهای مخرب سازد.
برای ساختن یک زندگی سالم باید روی ساخت شخصیت سالم کار کنیم. اگر خودمان را بشناسیم و بهتر کنیم قطعا زندگی دلخواهمان را می سازیم.

شخصیت سالم
شخصیت سالم

380,000 تومان 304,000 تومان