299,000 تومان 240,000 تومان

چرا بیمار می شویم؟

تفاوت درمان و شفا در چیست؟

و چگونه می توانیم نیروی شفا را در جسم مان فعال کنیم؟

آیا می دانید ذهن و بدن ارتباط و تعامل تنگاتنگی با هم دارند و بسیاری از بیماری ها ریشه ذهنی، فکری و یا هیجانی دارند؟

می دانید که در درون هر بیماری پیغام های پنهانی است که با درک آنها و دریافت پیامشان، ماموریت بیماری در ما خاتمه می یابد؟

چگونه می توانیم رسالت و پیام های بیماری را درک کرده و تغییر کنیم؟

دوره شفا و معنویت, شفای بیماری, راهکارهای بهبود بیماری
دوره شفا – ترم ۳

299,000 تومان 240,000 تومان