دوره شفا – ترم ۳

۲۹۹,۰۰۰ تومان

  چرا بیمار می شویم؟

  تفاوت درمان و شفا در چیست؟

  و چگونه می توانیم نیروی شفا را در جسم مان فعال کنیم؟

  آیا می دانید ذهن و بدن ارتباط و تعامل تنگاتنگی با هم دارند و بسیاری از بیماری ها ریشه ذهنی، فکری و یا هیجانی دارند؟

  می دانید که در درون هر بیماری پیغام های پنهانی است که با درک آنها و دریافت پیامشان، ماموریت بیماری در ما خاتمه می یابد؟

  چگونه می توانیم رسالت و پیام های بیماری را درک کرده و تغییر کنیم؟

دوره شفا – ترم ۳

۲۹۹,۰۰۰ تومان