14,000 تومان

نیایش کلید شفا یافتن است؛ نه فقط شفای جسمانی که شفای معنوی و احساسی.

کتاب نیایش و شفای وجود، به قلم ران رات، راهنمایی است برای تعالی زندگی همراه با نیایش و آمیختن آن به هر جنبه ی زندگی روزانه.

نیمه ی نخست این کتاب به رابطه ی نیایش با پنج فرایند شفا یافتن بر اساس آموزه های مراحل مطرح شده در ادبیات عرفانی جهان می پردازد

و نیمه ی دوم آن، به روش های نیایش کردن اختصاص دارد که نتیجه ی سال ها تجربه ی نویسنده در عرصه ی دعا و شفا است.

در ضمن، هر فصل کتاب شامل یک یا چند جمله ی دعایی و تمرین معنوی است

که با این اهداف طراحی شده اند تا به شما کمک کنند هرچه بیشتر به اصول نیایش کردن واقف شوید،

و همچنین یاری تان کنند آن ها را به شیوه ای هدفمند در زندگی تان اجرا کنید.

 

قیمت :‌ ۱۴۰۰۰ تومان

نیایش و شفای وجود

14,000 تومان