30,000 تومان

به ما آموخته اند به چه فکر کنیم اما نیاموخته اند چگونه فکر کنیم. مهم ترین عامل موفقیت در زندگی، خوب فکردن است.

  • آيا مي‌ دانيد چگونه مي‌ توان به انساني خوش‌ فکر تبديل شد؟
  • آيا مي‌ دانيد براي رسيدن به ايده‌ هاي خوب چه بايد کرد؟
  • آيا مي‌ دانيد چگونه در شرايط مختلف مي‌ توانيد تمرکز خود را روي موضوعات حفظ کنيد؟

اين کتاب به شما کمک مي‌ کند خوب فکر کردن را به يک عادت تبديل کنيد تا هر روزتان از روز قبل پربارتر باشد.

اهداف کتاب:

  •  آشناسازي افراد با روش‌ هاي درست فکر کردن
  •  توانمندسازي افراد در استفاده از ۱۱ روش فکري مؤثر
  •  توانمندسازي افراد در جهت برنامه‌ ريزي کارها


قیمت :‌ ۳۰۰۰۰ تومان

هنر اندیشیدن

30,000 تومان