Tag Archives: آدم موفق

اثبات برتری

ازدواج موفق -

تا زمانی که دغدغه ی اثبات برتری خودتان را به دیگران دارید راحت زندگی نمی کنید. تا زمانیکه تلاش می کنید درآمدتان چند برابر شود تا بتوانید به اطرافیانتان نشان دهید که چقدر آدم موفقی هستید، موفقیت را به دست  می آورید اما در ازای آن یک شخصیت عصبی می شوید. می خواهید چکار کنید؟…