Tag Archives: آهسته سازی

آهسته سازی

ویدا فلاح - روانشناس و مدرس مهارت های زندگی

  یکی از راههای رسیدن به خواسته ها آهسته سازی است. شما می توانید با عجله نکردن، با آرامش بیشتر به خواسته های بیشتری برسید، چگونه؟ در هر لحظه حاضر باشید، در هر لحظه هم فاعل باشید هم نظاره گر بر این فاعل، یعنی حضور خودتان و رفتار خودتان را مشاهده کنید. این آهسته عمل…