Tag Archives: احترام

پذیرش در درون

کنترل خشم

تمرین کنید که در درون نسبت به دیگران با احترام برخورد کنید. خیلی مهم است که در درون واکنش های احترام آمیز بدهید. وگر نه در بیرون می توان تظاهر کرد و دیگران را با این نقش بازی کردن تحت تاثیر قرار داد. اما نگاه درونی ما چه چیزی است؟ آنچه که در درون شما…

گفتگوی اتوماتیک

ویدا فلاح روانشناس

  هر وقت در شرایط سخت و دشوار قرار می گیرید، مراقب گفتگوهای منفی و اتوماتیک خود باشید و به خود بگوئید: صبر کن، آرام بگیر، مراقب باش که با گفتگو های منفی درباره ی آن مشکل اوضاع را سخت تر نکنی! می توانی فکر کنی و با آرامش عکس العمل های مناسب نشان دهی….