Tag Archives: احتراپذیرش

احترام درونی

ویدا فلاح- روانشناس و مدرس مهارت های زندگی

  زندگی دائما شما را با تغییر روبه رو می کند، چیزهایی که انتظارش را ندارید، مهم این نسیت، مهم این است که آمادگی شما برای روبه رو شدن با تغییر چقدر است. چقدر اعتراض می کنید و یا چقدر می توانید در درون با احترام نسبت به تغییر برخورد کنید. برای اینکه اعتراض شما…