Tag Archives: افراد کنترلگر

کنترلگری و اثرگذاری بر دیگران

کنترلگری, کنترل گری

به تفاوتهای دیگران با خودتان احترام بگذارید. تفاوت در ظاهر، در قد، در چهره، در لهجه، و….احترام بگذاریم.یعنی تا می توانید  خودتان  را با دیگران و دیگران را با دیگران مقایسه نکنید. قابل قیاس نیستند. هر انسان منحصر به فرد است. قابل قیاس با کسی نیست. من به تفاوتهای دیگران نسبت به خودم پذیرش و…