Tag Archives: باورهای مفید

تغییر باورهای بنیادی

تغییر باورها

تغییر باورها اولین قدم در جهت تغییر باورها ، شناسایی آنهاست. آنچه شما در هنگام روبه‌رویی با یک مسئله مشاهده می کنید این است که باورهای شما به صورت مجموعه ای همسو هستند. هنگامی که بتوانید باورهای بنیادی خود را شناسایی کنید، نصف مسیر را در جهت تغییر آنها طی کرده اید. این شاید در…