بایگانی برچسب: تفکر عقلانی

رادیو زندگی – شماره ۶۲

رادیو زندگی, رادیو مهارت های زندگی

  هاچکینز – عقل یا تفکر کردن مسئله اساسی تربیتی است و باید از طریق مدرسه و کتاب خواندن رشد کند.

چگونه باورهای ما رفتارهایمان را رقم می زنند؟

باورهای ما, تغییر باورها

  مردم فکر می کنند که یک اتفاق باعث یک هیجان می شود ولی این اتفاق اول در ذهن ما معنا میشود . برحسب معنا ما دچار هیجان میشویم .غالبا معناهایی که ما فکر میکنیم بخاط باورهای غلط معنا های بدی به ماجرا می دهیم .ماجرا را فاجعه می بینیم ماجراها را بد مطلق می…