Tag Archives: خودشناسی

خودشناسی | شناخت خود |‌ من کیستم | روانشناسی | کار گوستاو یونگ | یونگ | فروید | شناخت ذهن | شناخت زندگی | سایه ها | دبی فورد | اثر سایه |

رادیو زندگی – شماره ۴۴

رادیو زندگی, رادیو مهارت های زندگی

برخی افراد عموما در ۲ حالت ذهنی قرار می گیرند. گاهی مدام خود را با دیگران مقایسه می کنند و احساس کمبود و ضعف به آنها دست می دهد. و گاهی فقط امتیازات خود را نسبت به دیگران می بینند و دچار غرور می شوند. شما چگونه اید؟ راه حل چیست؟

پذیرش در درون

کنترل خشم

تمرین کنید که در درون نسبت به دیگران با احترام برخورد کنید. خیلی مهم است که در درون واکنش های احترام آمیز بدهید. وگر نه در بیرون می توان تظاهر کرد و دیگران را با این نقش بازی کردن تحت تاثیر قرار داد. اما نگاه درونی ما چه چیزی است؟ آنچه که در درون شما…

درونگرا یا برونگرا؟

  ویژگیهای شخصیتی درونگرا و برونگرا: درونگراها افرادی هستند که وقتی تنها هستند از طریق مرور تجارب، مرور رویدادهای زندگیشان از طریق ذهنی راضی می شوند، لذت می برند و در خلوت خودشان با لوازمی که دارند کتاب، کامپیوتر، نقاشی کردن، هر نوع کار هنری و …در خلوت خودشان می توانند شارژ شوند. افراد برونگرا…

چگونه با انتقاد روبرو شویم؟

ویدا فلاح

  آدمهایی که انتقاد پذیری کمی دارند، ایرادگیری و انتقاد گری زیادی دارند. ممکن است در انتقاد پذیر نبودن، فرد مقابل با لحنی انتقاد می کند و یا در شرایطی انتقاد را مطرح می کند که قصد ندارد اشکال را در طرف مقابل رفع کند بلکه قصد دارد طرف مقابل را آزرده کند چون در…

یکی از ویژگی های شخصیت سالم

یکی از ویژگیهای شخصیت سالم این است که عموما احساس امنیت می کند. یک احساس امنیت حاکی از این که هر اتفاقی بیفتد من می توانم کاری انجام دهم و برایش راه حلی پیدا میکنم، اگر تغییر نکرد می توانم با آن کناربیایم. در شخصیت سالم یک حس اعتماد به خودی وجود دارد که این…