Tag Archives: درمان اضطراب

راهکارهایی عملی برای روبرویی با اضطراب اجتماعی

راهکارهای روبرویی با اضطراب اجتماعی

افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج می برند می دانند که این معضلی کوچک نیست. در ظاهر، همه چیز ممکن است به نظر خوب برسد اما در درون این افراد فریادی ساکت می زنند و میل به فرار کردن دارند. سه نوع عمده‌ از نشانه های اضطراب اجتماعی وجود دارد: فیزیکی، شناختی و رفتاری. نشانه…

جایگاه اضطراب و نگرانی در زندگی ما

اضطراب و نگرانی, مدیریت استرس, درمان اضطراب,

  رویکردی وجود دارد که افراد طبق یک طبقه بندی به دو دسته تقسیم میشوند : ۱٫افراد کنترل درونی ۲٫افراد کنترل بیرونی کنترل درونی ها کسانی هستند که مرکز صقل آنها درونشان است .اگر اتفاقی در بیرون بیفتد تمامیت آنها را به نمی زند و می توانند کاری انجام دهند .ولی افراد کنترل بیرونی اگر…