Tag Archives: عیب جویی

برچسب منفی زدن

برچسب منفی سوال:از بچگی به من گفته شده تو مثل عموت بی عرضه ایی.حالا که بزرگ شدم و خودم صاحب خانواده هستم دست به هر کاری میزنم میترسم بی عرضگی را به نمایش بگذارم. با این ترسم چه کنم ؟چه باوری را باید عوض کنم ؟ پاسخ :در مورد اینکه بعضی اوقات افراد مهم زندگی…