Tag Archives: هنر جذابیت

هنر دست نیافتنی شدن

دست نیافتنی, هنر دست نیافتنی شدن, رهایی عاطفی, رهایی احساسی

هنر دست نیافتنی شدن اینکه به لحاظ عاطفی دست نیافتنی باشیم یعنی چه؟ یک تعریف آن این است که: «زمانی که  کاملا در آرامشید و با خود در ارتباط هستید و منفی ها را تجربه نمی کنید.» این زمانی اتفاق می افتد که شما اقتدار فردی تان را از نو بدست آورده و از ته…