بایگانی برچسب: پذیرش

پذیرش در درون

کنترل خشم

تمرین کنید که در درون نسبت به دیگران با احترام برخورد کنید. خیلی مهم است که در درون واکنش های احترام آمیز بدهید. وگر نه در بیرون می توان تظاهر کرد و دیگران را با این نقش بازی کردن تحت تاثیر قرار داد. اما نگاه درونی ما چه چیزی است؟ آنچه که در درون شما…