۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

ش. ش.

بارزترین دستاورد کلاسهای خانم فلاح برای من این است که دیگر هیچ اتفاق بدی برایم بدمطلق نیست.هر اتفاق و آدم ناخوشایندی را به چشم یک پاکت پستی حاوی پیام رشد و خودشناسی برای خودم میبینم.این دیدگاه علاوه براینکه باعث شده به خودشناسی بهتری برسم باعث میشود تا آسیب پذیری ام کمتر شود.خدارو شکر میکنم. مطالب مرتبط: توسط گ. ر. ا.ج س.ب افسانه سربازی

وستا چینی.

دیدگاهم عوض شد،جواب خیلی از سوالام و گرفتم.مهم تر از همه اینکه فهمیدم من میتونم در شرایط نامناسب همه کسی باشم و همه کاری انجام بدم. مطالب مرتبط: س.ن س.ب م. ت.

فاطمه طهماسبی.

باعث بهتر شدن دیدم به زندگی و تاثیر در روابطم با خانواداه و یادگیری زمانبندی در امور زندگیم و داشتن هدف و برنامه ریزی  شد و همینطور یاد گرفتم که چگونه روزم را با کلمات مثبت و تاکیدی که خانم فلاح عزیز هر روز میفرستند شروع کنم. احساس خوبی داشته باشم. مطالب مرتبط: غزال حشمت منش س.ن م. ت. افسانه سربازی

مسئولیت اجتماعی

زکات علم انتشار آن است.

از سال ۱۳۹۰، تعدادی از دانشجویان دوره های مهارت زندگی خانم فلاح به پیشنهاد ایشان، گروهی را با هدف کمک به ارتقای کیفیت زندگی، کاهش فقر و توانمندسازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست تشکیل دادند …