۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

چگونه باورهای ما رفتارهایمان را رقم می زنند؟

۱ دی ۱۳۹۵

چگونه باورهای ما رفتارهایمان را رقم می زنند؟

/
نوشته شده توسط

چگونه باورهای ما رفتارهایمان را رقم می زنند؟

 

تفکر عقلانی مبحثی بسیار کاربردی است که مبنای تغییراتی بنیادین در طرز فکر ما، احساسی که در برابر رویدادهای زندگی حس می کنیم و عکس العمل ما به این رویدادها می شود. ویدا فلاح در دوره مدیریت بر باورها، رویکرد عقلانی-هیجانی-رفتاری آلبرت الیس را به شکلی ملموس و کاربردی ارائه می دهد.

ارسال پاسخ